Hố mới

Sau Khuynh Thế ta quyết định đào một hố nữa của chị Cửu

Trăng trong kính

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-dang-tien-hanh/co-dai/trang-trong-kinh-cuu-lo-phi-huong-ho/

Bị thích giọng văn của chị, buồn man mác mà thấm sâu ^^

Hố sẽ lên sàn vào 12/12 cho đẹp nhé